Registrieren

BillionGraves Site Map

Cemeteries in Ivanovskaya oblast


Аньковское (Ankovo)(Ankovo, Ilyinsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Афанасьевское (Afanasyevskoye)(Afanasyevskoye, Shuyskiy rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Балино (Balino)(Ivanovo, Ivanovo, Ivanovskaya oblast, Russia)
Богородское (Bogorodskoye)(Ivanovo, Ivanovo, Ivanovskaya oblast, Russia)
Борковское (центральное) (Borkovskoye)(Kholuy, Yuzhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Бородино (Borodino)(Borodino, Gavrilovo-Posadsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Вареевское (Vareyevo)(Vareyevo, Palekhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Верхнеландеховское (Verkhniy Landekh)(Verkhniy Landekh, Verkhnelandekhovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Гольчихинское кладбище (Golchikhinskoye)(Vichuga, Vichugskiy rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Дорки (Dorki)(Dorki, Palekhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Заволжское городское кладбище (Zavolzhskoye gorodskoye)(Zavolzhsky, Zavolzhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Закомелье (Zakomelye)(Zakomelye, Gavrilovo-Posadsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Заречное (Zarechnoye)(Shuya, Shuyskiy rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Ильинское (Ilyinskoye)(Ilyinskoye-Khovanskoye, Ilyinsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Ильинское (Ilyinskoye)(Palekh, Palekhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Кладбище близ д. Старое Леушино(Teykovsky District, Ivanovskaya oblast, Russia)
Кладбище села Дубровка(Gavrilovo-Posadskiy rayon, Gavrilovo-Posadskiy rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Комсомольск (Komsomolsk)(Komsomolsk, Komsomolsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Кохомское-1 (Kokhma 1)(Kokhma, Ivanovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Кохомское-2 (Kokhma 2)(Kokhma, Ivanovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Лежневское (Lezhnevo)(Lezhnevo, Lezhnevsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Межаки (Mezhaki)(Kineshma, Kineshma, Ivanovskaya oblast, Russia)
Мытское (Myt)(Myt, Verkhnelandekhovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Нижнеландеховское (Nizhny Landekh)(Nizhny Landekh, Pestyakovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Ново-Талицы (Novo Talitsy)(Novo-Talitsy, Ivanovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Новое кладбище (Novoye)(Gavrilov Posad, Gavrilovo-Posadsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Осиновая гора (Osinovaya gora)(Shuya, Shuyskiy rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Палехское (Palekh)(Palekh, Palekhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Панеевское (Paneyevo)(Paneyevo, Ivanovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Пестяковское (Pestyaki)(Pestyaki, Pestyakovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Писцовское (Pistsovo)(Pistsovo, Komsomolsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Приволжское городское (Privolzhskoye gorodskoye)(Privolzhsk, Privolzhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Пучежское (Puchezh)(Puchezh, Puchezhskiy rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Родниковское городское кладбище (Rodniki)(Rodniki, Rodnikovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Сад Живых и Мертвых (Sad Zhivykh i Mertvykh)(Ivanovo, Ivanovo, Ivanovskaya oblast, Russia)
Сакулинское (Sakulino)(Sakulino, Palekhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Сидоровское (Sidorovskoye)(Sidorovskoye, Ivanovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Соймицы | Soymitsy(Soymitsy, Palekhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Сокольники (Sokolniki)(Kineshma, Kineshma, Ivanovskaya oblast, Russia)
Сосневское кладбище (Sosnevo)(Ivanovo, Ivanovo, Ivanovskaya oblast, Russia)
Спасское (Spasskoye)(Lukh, Lukhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Старое Авдотьинское (Staroye Avdotiynskoye)(Ivanovo, Ivanovo, Ivanovskaya oblast, Russia)
Старое кладбище (Staroye)(Gavrilov Posad, Gavrilovo-Posadsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Старое сельское (Staroye Selskoye)(Novo-Talitsy, Ivanovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Талицкое (Talitsy)(Talitsy, Yuzhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Тезинское (Tezinskoye)(Vichuga, Vichugskiy rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Тимирязевское (Timiryazevo)(Timiryazevo, Lukhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Троицкое (Tritskoye)(Shuya, Shuyskiy rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Фурмановское (Furmanov)(Furmanov, Furmanovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Хромцовское (Khromtsovo)(Khromtsovo, Furmanovsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Шекшово (Shekshovo)(Shekshovo, Gavrilovo-Posadsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Южское Новое (Yuzhskoye Novoye)(Yuzha, Yuzhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Южское старое (Yuzhskoye staroye)(Yuzha, Yuzhsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Юрьевецкое новое (Youryevetskoye novoye)(Yuryevets, Yuryevetsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)
Юрьевецкое старое (Youryevetskoye staroye)(Yuryevets, Yuryevetsky rayon, Ivanovskaya oblast, Russia)